+++ (100 )

24.10.2016        
39,00 .
     +++ (100 )  - Agrobiz.net

(100 ) ?

: 39,00 .

+++ (100 ) : +++ (100 +++ (100 ) +++ (100 ) +++ (100 )