+++ ( 50 )

24.10.2016        
20,00 .
     +++ ( 50 )  - Agrobiz.net

( 50 ) ?

: 20,00 .

+++ ( 50 ) : +++ ( 50 +++ ( 50 ) +++ ( 50 ) +++ ( 50 )