+++ 0,25% 100

       
110,00 .
  +++  0,25% 100   - Agrobiz.net
:
:
:

??? 0,25% 100 ?

: 110,00 .

+++ 0,25% 100 : 25% 100 25% 100