? 0.5 ?

       
21,00 .
?   0.5  ? - Agrobiz.net

0.5 ?

: 21,00 .

? 0.5 ?: 0.5 0.5 0.5 0.5