Фунгицид Аканто Плюс, ДЮПОН, Винница

Последнее редактирование: 23.01.2018 .
Фунгицид Аканто Плюс, ДЮПОН - Agrobiz.net
1 174,80 грн. В наличии
0 отзывов

Аканто Плюс

Фунгіцид

проти 

хвороб сої

та інших культур.

Двухкомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту від хвороб сої та багатьох інших культур.

Ключовi переваги:

- Від по ві дає най ви щим вимо гам щодо фун гі цид но го захи сту в інтен сив них тех но ло гіях виро щу ван ня проти хвороб сої, зер но вих, соняш ни ку, кукурудзи, ріпа ку та цук ро во гобуря ку

- Мак си мі зує вро жай ність та покра щує показ ни ки яко сті вро жаю за раху нок захи сної дії та вира же но го фізіо ло гіч но го ефек ту

- Забез пе чує здо ро вий ріст і розви ток куль ту ри, змен шує чут ли вість куль ту ри до стре со вих фак то рів

Діюча речовина:пікоксістробін – 200 г/л,

ципроконазол – 80 г/л

Препаративна форма:концентрат суспензії

Класс:стробілурини + триазоли

Упаковка:5 л (4х5л)

Норма використання:0,5 – 1,0 л/га

Захист зернових колосових культур: „ Аканто Плюс® 28 к.с. відповідає висо ким вимогам щодо фунгіцидного захи сту в інтенсивних технологіях вирощу вання зернових колосових „ Забезпечує високоефективний та дов готривалий контроль захворювань, захищає як існуючі листки, так і новий приріст.

Пшениця яра та озима:

Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, види іржі, гельмінтоспоріозна плямистість, жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз

0,5 – 0,75 л/га

Обприс кування в період вегетації 30 днів 2

Аканто Плюс® 28 к.с. високоселектив ний для використання наозимому та ярому ячмені(особливо пивоварному), озимій та ярій пшениці, вівсі, тритикале. „ Завдяки пікоксістробіну – одниму з найкращих представників стробілури нів, Аканто Плюс® 28 к.с. є високое фективним проти основних плямистос тей ячменю (ринхоспоріозу та гельмін тоспоріозів) і проявляє профілактичну та лікувальну дію як щодо чутливих, так і резистентних рас.

Ярий ячмінь та озимий :

Сітчаста, смугаста, темнобура, облямівкова плямистості, види іржі, борошниста роса, септоріоз 0,5 – 0,75 л/га

Обприску вання в період вегетації 30 днів 2

Аканто Плюс® на соняшнику забезпечує: „

Контроль основних захворювань соняшнику

-Покращення стійкості проти полягання „

- Запобігає втратам врожаю „

- Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність та якість врожаю.Рекомендації до застосування Аканто® Плюс 28 к.с. на соняшнику:

Перше внесення (Т1) – в стадії 8 – 10 листків культури;

друге внесення (Т2) – початок бутонізації.цвітіння.

Согяшник:

Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправжня борош ниста роса, септоріоз, альтернаріоз 0,5 – 1,0 л/га

Обприску вання в період вегетації 30 днів 2

Рекомендації до застосуванняАканто Плюс®на цукрових буряках

-Рекомендується 1 – 2 внесення залежно від прогнозу фітосанітарної ситуації „

Ефект від застосування Аканто Плюс®

-Контроль основних захворювань цук рових буряків „

- Запобігає втратам врожаю „

- Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність та якість врожаю, покращує засвоєння добрив

Цукровий буряк:

Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз

0,5 – 0,75 л/га

Обприску вання в період вегетації 30 днів 2

Аканто Плюс® на сої– нова інвестиція для зростання врожаю.

Період застосування Аканто Плюс® на сої розширений і триває впродовж фаз розвитку: бутонізація – початок форму вання бобів у культури. Найкращий ефект від застосування препарату досягається за профілактичного внесення або за пер ших проявів хвороб;

Внесення препарату рекомендується розпочати у період бутонізації – початок цвітіння культури. В разі ранньої появи або прогнозу розвитку хвороб рекоменду ється розпочати обробку дещо раніше – до початку цвітіння сої.

На сортах з тривалим вегетаційним періодом рекомендовано проводити другу обробку у фазу «початок формування бобів».

Соя

Септоріоз, біла гниль, борошниста роса, іржа, пероноспороз, альтернаріоз, аскохітоз, антракноз, фомопсис

0,5 – 0,75 л/га

Обприску вання в період вегетації 30 днів 2

Аканто Плюс® на кукурудзі :

Гельмінтоспоріоз види, іржа, септоріоз, альтернаріоз

0,75 – 1,0 л/га

Обприску вання в період вегетації 30 днів 2

АкантоПлюс®наріпаку:

Склеротиніоз (біла гниль), альтернаріоз, циліндроспоріоз, сіра гниль

0,5 – 1,0 л/га

1 – 2 обпрску вання в період вегетації 30 днів 2

 

 

 

Страна производитель: США
Производитель: DuPont
Фнгицидное действие: профилактические (защитные)
Упаковка: пачка
Тип (по способу проникновения в организм): Контактно-системного действия
Применение: для пшеницы
Способы доставки
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Интайм
  • Автолюкс
  • Гюнсел
  • Ночной Экспресс
Способы оплаты
  • Предоплата
  • Наложенный платеж
  • Наличный расчёт
  • Безналичный расчёт

Отзывы о Фунгицид Аканто Плюс, ДЮПОН

Оставить отзыв
Напишите отзыв
Неверный email

Предложения для Вас:

Пестициды
Вас интересует фунгициды?
Это займет менее одной минуты